มาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

มาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
17 การให้บริการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์   16 มี.ค. 65 40
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน   5 พ.ย. 63 24
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 61 118
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 61 116
การรับชำระภาษีป้าย   1 ก.พ. 61 119
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ก.พ. 61 117
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ก.พ. 61 125
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 61 259
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 61 114
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 61 111
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 61 115
13 การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 61 3075