มาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

มาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
17 การให้บริการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์   16 มี.ค. 65 15
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน   5 พ.ย. 63 5
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 61 107
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 61 103
การรับชำระภาษีป้าย   1 ก.พ. 61 109
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ก.พ. 61 104
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ก.พ. 61 111
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 61 245
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 61 103
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 61 100
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 61 102
13 การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 61 2103