มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 65   25 เม.ย. 65 51
13 คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 65 19
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 65 22
13 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 65 13
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 65 20
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 65 19
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 63-64   29 เม.ย. 64 117
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลียนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ   20 ต.ค. 63 71
การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน   20 ต.ค. 63 68
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   5 ธ.ค. 62 76
29 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ม.ค. 62 124
13 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ก.พ. 61 133
13 การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 61 378