E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อปั๊มสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง กข 8374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 65
ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมร เพ็งธรรม - บ้านนายบุตร ศาลางาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมร เพ็งธรรม - บ้านนายบุตร ศาลางาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมร เพ็งธรรม - บ้านนายบุตร ศาลางาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนประทาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายซอยประปา - หน้าโรงเรียนบ้านโนนประทาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - บ้านเนินสำราญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ในโครงการควลคุมและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง บธ 7035 ยโสธร 3 มี.ค. 65
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ให้กับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 65
ซื้อปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 65
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
อาหารเสริม(นม) 14 ม.ค. 65
ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
อาหารเสริม(นม) 22 ธ.ค. 64
หนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง(งานเลือกตั้ง) 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง(งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
ซื้อปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จ้างตรายางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้อแบบพิมพ์ หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน(สถ./ผถ. 1/6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อป้ายปิดประกาศ ป้ายขีดคะแนน (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายข้างวัดโพนดินแดง-บ้านหนองแหน) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนประทาย) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมร เพ็งธรรม - บ้านนายบุตร ศาลางาม) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายซอยบ้านนายประเสริฐ พันธ์เพชร) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายซอยบ้านผู้ช่วยปราณี สว่างวงษ์) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายซอยบ้านสวัสดิ์ ชื่นตา) 19 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-0004 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - บ้านโนนหาด โดยวิธีคัดเลือก 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0104 (ช่วงบ้านคำผักหนาม-บ้านนาสมบูรณ์) โดยวิธีคัดเลือก 12 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64