E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์(รอบอาหารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
จ้างงานวางท่อเมนต์ส่งน้ำประปา บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายข้างวัดโพนดินแดง-บ้านหนองแหน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
วัสดุก่อสร้าง 12 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ศดว.โนนประทาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อตู้บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 65
อาหารเสริม(นม) 26 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
จ้างงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านโนนประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 65
ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ซื้อสารส้มก้อนใส และคลอรีน งานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียง(ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายซอยบ้านนายประเสริฐ พันธ์เพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหนองแหน - บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
จ้างจัดทำป้ายทำเนียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 65
อาหารเสริม(นม) 7 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายซอยบ้านสวัสดิ์ ชื่นตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายซอยบ้านผู้ช่วยปราณี สว่างวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำผักกูด สายหน้าบ้านนายศรีอุบล สอนมณี - บ้านนางเปลี่ยน พันธ์สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างงานขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตัน ถนนสายทางหลวงชนบท ยส.4013 (ช่วงบ้านนายเพชร มูลมะณี - ฟาร์มโคขุนหนองแหน) หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
จ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านนางพิมพ์พา พลเยี่ยม - บ้านนางจำเนียง นรชาญ หมู่ที่ 8 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 65
ซื้อปั้มซัมเมอร์ส พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 65
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายแยก(บ้านคำผักหนาม - บ้านนาประเสริฐ) - นานายบุญมี หมื่นทอง หมู่ที่ 4 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013-เนินสำราญ(ช่วงปลายสาย) บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 65
จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายพนม-บ้านนายพนอม ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 65